1.  Postanowienia ogólne 1.1. Sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym w domenie www.sznurex.pl nazywanym dalej Sklepem prowadzi firma Sznurex z siedzibą w Łodzi. Firma zarejestrowana jest w CEIDG, posiadającą nr NIP 726-221-13-39 oraz nr REGON 100671659 nazywana dalej Sprzedającym. Wszystkie sprzedawane w Sklepie produkty są nowe, kompletne i pełnowartościowe. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Kupującym.  Kupujący może się kontaktować ze Sprzedającym: a)Drogą elektroniczną,pod adresem e-mail: sznurex.ms@gmail.com b) Telefonicznie, pod numerem tel. 793-958-447 c) Listownie, na adres: Sznurex Michał Strzemecki ul. Centralna 6/1 91-502 Łódź  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie podawane przez Kupującego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i będą podlegały szczególnej ochronie, zgodnie z zapisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanej RODO. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy oraz zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne oraz stanowi warunek realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.  Sklep dostarcza przesyłki na terytorium Polski oraz do krajów Unii Europejskiej. 2. Składanie i realizacja zamówień 2.1. Zamówienia w Sklepie można składać przez wszystkie dni w roku. Zamówienia są wysyłane w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Kupującego, lub od daty złożenia zamówienia pobraniowego (płatnego przy odbiorze). Towar jest wysyłany na adres podany w zamówieniu. Czas dostawy od momentu wysyłki do momentu dostarczenia do Kupującego zależy od wybranej formy przesyłki: Poczta Polska, DPD, Inpost. Sklep nie wysyła za granicę przesyłek płatnych za pobraniem.  2.2. Standardowo wystawianym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego jest wystawiana faktura - jeżeli Kupujący poda dane niezbędne do wystawienia takiej faktury. Dane te należy podać przy składaniu zamówienia. Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki i opłaty, m.in. podatek VAT. Wyrażone są w walucie PLN. Do wartość zakupionych produktów Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: Płatności i Wysyłka.  3. Sposoby i terminy płatności 3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 3.1.1. Płatność “Przelewem tradycyjnym” na rachunek bankowy Sprzedawcy. 3.1.2. Bank: mBank S.A. Bankowość Detaliczna 3.1.3. Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3502 6212 1791 3.1.4. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia 3.1.5. Dane do wpłat z zagranicy: Sznurex Michał Strzemecki, ul. Centralna 6/1 91-502 Łódź mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2  Nr rachunku IBAN: PL 20 1140 2004 0000 3502 6212 1791 Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK Rekomendujemy wykonanie przelewu SEPA.  3.1.6 „Płatność kartą” za pośrednictwem serwisu PayU. 3.2 Termin płatności: 3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Wszelkie pytania dot. realizacji zamówień proszę wysyłać na adres: sznurex.ms@gmail.com Należy podawać w wysyłanych wiadomościach imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia. 4. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu 4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.  4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 4.3.1.Kurier48 - Poczta Polska. 4.3.2. Paczkomat - InPost. 4.3.3. Przesyłka kurierska - DPD. 4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 5. Gwarancje i reklamacje 5.1. Sprzedający na każdym etapie realizacji zamówienia dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były zgodne ze specyfikacją zamówienia i nie były wadliwe. Jeżeli zakupiony produkt okaże się wadliwy, nie zgodny z umową - Kupujący ma prawo: zareklamować produkt z tytułu rękojmi, korzystając z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie w linku: formularz reklamacji. 5.2. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania Kupującego za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty odbioru produktu przez Kupującego. 5.3. Aby zareklamować towar Kupujący zawiadamia Sprzedającego o stwierdzonej wadzie, niezgodności towaru z umową e-mailem, telefonicznie, listownie - zgodnie danymi kontaktowymi zamieszczonymi w zamówieniu. Koszt przesyłki zwrotu pokrywa kupujący.  Adres do zwrotu towarów: Sznurex ul. Centralna 6/1 91-502 Łódź. 5.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 6. Postanowienia końcowe 6.1. Zamówienia składane w sklepie internetowym są w języku polskim. 6.2. Zmiana Regulaminu: 6.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 6.2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

"Warunki dostawy przesyłek poza Unią Europejską - Kupujący zostanie obciążony za pobraniem opłatami celnymi i podatkami. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznych opłatach zaraz po ich określeniu. Ostateczne koszty są ustalane przez władze celne podczas importu"