1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego Sznurex zwnego dalej „Sklep”, działającego w domenie internetowej www.sznurex.pl ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 1.2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. 1.3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest firma Sznurex ul. Centralna 6/1 91-502 Łódź NIP: 726-221-13-39, REGON 100671659 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 1.4. Jeżeli zamierzasz złożyć zamówienie, nasz sklep poprosi Ciebie o podanie niezbędnych do zrealizowania tego celu danych osobowych. Twoje dane pozyskujemy poprzez dobrowolne podanie ich przez Ciebie na stronie Sklepu, podczas składania zamówienia lub wykonywania innych czynności np. wysyłania pytań dotyczących produktu oraz stanowi warunek realizacji zamówienia. Podczas korzystania ze strony Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności - rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dodatkowe dane pozwalają nam lepiej dopasować naszą stronę do twojej przeglądarki aby ułatwić Tobie korzystanie ze strony Sklepu. Twoje dane osobowe przetwarzamy we wskazanych poniżej celach, które są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem sklepu. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  a) przetwarzane zgodnie z prawem;  b)  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; e) przetwarzane   w   sposób   zapewniający   odpowiednie   bezpieczeństwo   danych   osobowych,   w   tym   ochronę   przed niedozwolonym   lub   niezgodnym   z   prawem   przetwarzaniem   oraz   przypadkową   utratą,   zniszczeniem   lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 2. Cel przetwarzania danych Celem przetwarzania danych w zależności od wybranej przez Ciebie usługi/opcji może być realizacja zamówień, realizacja usług oferowanych przez Sklep oraz przesyłanie newslettera 3. Podstawy przetwarzania danych i okres przechowywania danych 3.1. artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. 3.2. artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) - dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy 3.3. artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 17 stycznia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) (obowiązki prawne np. związane z księgowością)- dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi   przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). 3.4.  artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej   przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.  4. Zakres przetwarzanych danych 4.1. imię, adres poczty elektronicznej 4.2.  zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.  4.3. imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta 4.4. imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 5. Odbiorcy danych w sklepie  Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa.  6. Profilowanie w sklepie W naszym Sklepie Twoje dane nie będą poddane automatyzowanego podejmowaniu decyzji w tym o  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 7. Prawa osoby której dane dotyczą  7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.  7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 7.6. Wszystkie zmiany co do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych -  osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także drogą elektroniczną.  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. 8. Ciasteczka (cookies) Większość stron internetowych, w tym również nasz Sklep korzysta z plików cookies, zwanych również ciasteczkami. Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itd.). Umożliwiają Tobie korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez Sklep i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach: 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji, np. zapamiętywania koszyka; 2. udostępniania pełnej funkcjonalności Sklepu. Przy użyciu odpowiednich funkcji/opcji przeglądarki internetowej możesz usunąć pliki cookies, zarządzać nimi jak również zablokować wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę. Informację jak to zrobić znajdziesz w funkcji pomoc danej przeglądarki, jak również na stronie producenta Twojej przeglądarki. Poniżej zamieszczamy pomocne linki do stron dot. cookies dla najpopularniejszych przeglądarek: 1. Chrome; 2. Firefox; 3. Inetrnet Explorer; 4. Opera; 5. Microsoft Edge.